Naujausios implantavimo metodikos leis pamiršti dantis stiklinėje

„Utenos diena"

Laimingų žmonių miestas – taip kartais vadinama Utena. Ir ne tik todėl, kad miesto herbe pavaizduo­ta aukso spalva spindinti pasaga – laimės simbolis. Toks pavadinimas miestui prilipo dėl čia gyvenan­čių žmonių būdo. ,,Uteniškiai labai šilti, pozityvūs, malonūs žmonės, – savo nuomone dalijosi neseniai miesto centre atsidariusios odontologijos klinikos Baltijos implantologijos centro vadovas Andrius Kil­da. – Tikiuosi, kad su mūsų pagalba plačių šypsenų ir geros nuotaikos mieste dar labiau padaugės, juk gražūs, tvirti dantys – vienas pagrindinių laimingo, pilnaverčio gyvenimo kriterijų.“

Su odontologijos klinikos Bal­tijos implantologijos centro va­dovu Andriumi Kilda kalbėjo­mės apie naująją kliniką ir apie tai, kokios dantų atkūrimo ant implantų naujovės bus taikomos Utenoje.

Kodėl nutarėte atidaryti odontologijos kliniką Utenoje?

Pastebėjome, kad į mūsų kli­niką Panevėžyje atvyksta ne­mažai Utenos ir aplinkinių rajo­nų gyventojų. Supratome, kad mūsų teikiamos paslaugos ute­niškiams yra aktualios, todėl nutarėme čia įsikurti. Įrengda­mi odontologijos kliniką Uteno­je labai stengėmės, kad ji būtų kuo jaukesnė, kuo modernesnė. Kartu mums buvo labai svarbu, kad naujausios dantų atkūrimo galimybės būtų prieinamos kuo platesniam žmonių būriui. Todėl mūsų teikiamų paslaugų kainos yra kur kas palankesnės, paly­ginti su didmiesčiuose teikiamų analogiškų paslaugų kainomis. Pas mus gydosi įvairių sociali­nių sluoksnių, skirtingų finansi­nių galimybių pacientai – versli­ninkai, tarnautojai, darbininkai, pensininkai.

Papasakokite plačiau apie paslaugas, kurias teikiate?

Mūsų klinikoje dirba visų odontologijos sričių specialis­tai. Gydome pacientus nuo pa­ties mažiausio iki garbaus am­žiaus senjorų: plombuojame, baliname, tiesiname ir, jei rei­kia, implantuojame. Būtent dan­tų atkūrimui ant implantų mūsų klinikoje yra skiriamas pagrindi­nis dėmesys. Šias procedūras Utenoje atlieka iš didžiųjų Lietu­vos miestų atvykstantys, paty­rę, aukščiausio profesionalumo dantų implantavimo specialis­tai. Klinikoje taikomi žinomos pasaulyje Švedijos kompanijos sukurti unikalūs dantų atkūri­mo metodai, kurie leidžia esant būtinybei naujais dantimis ant implantų džiaugtis jau po die­nos. Tai liečia tiek tuos atve­jus, kai yra prarastas vienas ar keli dantys, tiek tuos, kai paci­entai yra netekę praktiškai visų dantų.

Iš tiesų, bedantystės problema yra aktuali Utenoje. Dauguma, ypač vyresnio amžiaus žmonių, vargsta su išimamais protezais. Kas, Jūsų manymu, vis dar sulaiko juos nuo galimybės turėti patogius ir gražius, naujus dantis ant implantų?

Daugeliui atrodo, kad finansi­nė pusė, nors, kaip matome iš praktikos, neretai – jų pačių po­žiūris į save, gyvenimo priorite­tai. Dažnai iš jaunesnių pacien­tų, kuriems reikia atkurti visus dantis, girdime tokį argumentą: „Aš per jaunas gyventi su dan­timis stiklinėje.“ Tačiau aš ma­nau, kad, kokio amžiaus žmo­gus bebūtų, jis neturėtų gyventi su dantimis stiklinėje. Išimami protezai teikia žmonėms daug nepatogumų: jie nejaučia mais­to skonio, negali normaliai jo sukramtyti, plokštelė trina dan­tenas, kliba, už jos kliūva lie­žuvis, kalba tampa neaiški. Jau nekalbant apie psichologi­nius dalykus – sumažėjusį norą bendrauti, nepilnavertiškumo jausmą.

Tikriausiai žmones riboja ir žinių apie naujas dantų atkūrimo galimybes trūkumas?

Viena maloniausių akimir­kų mūsų darbe, kai vaikai at­veda savo pagyvenusius tė­vus vizito pas odontologą. Jie turi daugiau galimybių susiras­ti informacijos apie naujausius sprendimus, taikomus šiuolai­kinėje odontologijoje. Žinoma, vaikai dažnai gali finansiškai pagelbėti savo tėvams. Beje, mūsų klinikoje yra galimybė iš­simokėti už dantų implantavi­mo paslaugas labai palankio­mis sąlygomis. Galima gauti beprocentę paskolą dantų gy­dymui dvejiems metams. Tai iš­ties patogu turintiems darbą ir pastovias pajamas. Aš nežinau reikalingesnio dalyko už dantis, kuriam būtų verta skolintis. To jausmo, kai tau nereikia rūpin­tis, kuo kramtai, gali plačiai ir nevaržomai šypsotis, negalima nė iš tolo palyginti su kažkokio daikto teikiamu džiaugsmu.

Papasakokite plačiau, kaip Jūsų klinikoje atkuriami dantys išimamus dantų protezus nešiojantiems žmonėms?

Kaip minėjau, mūsų klinikoje yra naudojami aukštos kokybės švediški dantų implantai, kuriems gamintojas suteikia viso gyveni­mo garantiją. Praradusiems daugumą ar vi­sus dantis yra taikoma unika­li gydymo metodika, kuri leidžia visus vieno žandikaulio dantis atkurti tik ant keturių dantų im­plantų. Vieno vizito metu gali būti įsriegti dantų implantai ir esant būtinybei ant jų pritvirtin­ti laikini dantys. Implantams pri­gijus, laikini dantys pakeičiami nuolatiniais. Tokiu būdu per minimaliai trumpą laiką gali būti atkurti tiek vieno, tiek abiejų žandikaulių dantys. Implantavimo procedū­ra yra atliekama pritaikius vieti­nę nejautrą, kaip ir plombuojant ar kitaip gydant dantis. Taikant šią metodiką, gydy­mas tampa minimaliai trumpas. Ilgai nelaukdamas žmogus gali ir vėl gyventi visavertį socialinį gyvenimą: dirbti, keliauti, akty­viai bendrauti, vėl valgyti tai, ką nori, o ne tai, ką gali sukramty­ti. Nauji nenuimami dantys ant implantų atrodo ir tarnauja kaip savi, juos ir prižiūrėti reikia taip pat, kaip savus dantis.

O ką daryti, jeigu netikėtai netekome priekinio danties?

Tokiais atvejais taikome tos pačios Švedijos kompanijos su­kurtą momentinio implantavi­mo metodiką. Ją naudojant per vieną vizitą pašalinamas ne­pagydomai pažeistas ar suge­dęs dantis ir į buvusio danties šaknies vietą tuoj pat sriegia­mas dantų implantas bei tvirti­namas naujas natūraliai ir este­tiškai atrodantis laikinas dantis. Laikinas dantis po kelių mėne­sių pakeičiamas nuolatiniu. Ne­reikia nė dienos vargti su tarpu burnoje.

Kaip pasikeičia žmonės ir jų gyvenimas po naujų dantų atkūrimo?

Jie gali ir vėl normaliai gyven­ti. Tai reiškia – valgyti mėgsta­mą maistą, jausti jo skonį, ne­varžomai bendrauti. Pacientai patys pripažįsta, kad su nau­jais dantimis ant implantų jie at­rodo ir jaučiasi taip, lyg būtų su savo nuosavais dantimis. Mums labai gera matyti pacientus, ku­rių akys vėl prisipildo gyvenimo džiaugsmo. Norime, kad tokių žmonių būtų kuo daugiau, to­dėl kviečiame visus spalio 26 d. į nemokamą pacientų semina­rą, kuris kartu bus ir simboline mūsų odontologijos klinikos ati­darymo švente. Labai lauksime visų, kas nori, kad gyvenimas be dantų stiklinėje taptų jų gy­venimo realybe.